Algemene voorwaarden Soft skills Training Nederland Nederland b.v.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • STN: De organisatie Soft skills Training Nederland b.v., Rollemastate 62, 8925DE te Leeuwarden.
 • Professional: De professionele begeleider welke onder de naam van Soft skills Training Nederland opereert.
 • De opdrachtgever: De rechtspersoon die de opdracht verstrekt.
 • De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en STN.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen STN en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met STN, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door STN gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. STN is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. Een offerte wordt een ‘overeenkomst tot opleiding’ zodra de offerte is bevestigd.
 3. Overeenkomsten worden over het algemeen aangegaan voor een bepaalde tijd.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn van BTW vrijgesteld, tenzij anders aangegeven.
 5. Offertes zijn gebaseerd op de bij STN en/of haar associate(s) beschikbare informatie.

  Artikel 4. Inschrijving, aanname en annulering

  1. Inschrijving gebeurt door het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
  2. Wie het aanmeldingsformulier instuurt verbindt zich daarmee aan de hier genoemde voorwaarden voor inschrijving.
  3. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door Soft Skills Training Nederland BV ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging en indien nodig een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek.
  4. De cursist hoort binnen 1 week na het persoonlijk intakegesprek of deze is toegelaten tot de opleiding.
  5. Indien geen intakegesprek noodzakelijk is hoort de cursist binnen 1 week na ontvangst van het aanmeldingsformulier of deze is toegelaten tot de opleiding.
  6.  Voor deelnemers geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit, geldt geen bedenktijd.
  7. Annuleren van een training dient schriftelijk te gebeuren.

   Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

   1. Met het bewijs van deelname ontvangt de cursist een factuur welke binnen 14 dagen na factuurdatum moet zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk op de factuur een andere termijn is aangegeven.
   2. De opleidingskosten zijn vrij van BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
   3. Soft Skills Training Nederland BV is, in geval van achterstand van betaling door een cursist,
    bevoegd betrokkene de toegang tot de opleiding te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarnaast is Soft Skills Training Nederland BV gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cursist te beëindigen.

   Artikel 6. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding

   1. STN voert overeenkomst uit conform de richtlijnen van onder meer de CPION, CRKBO, NOBCO en Soft Skillnaar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
   2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft STN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
   3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan STN worden verstrekt.
    Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STN zijn verstrekt, heeft STN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
   4. STN is als opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

   Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

   1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
   2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooïng van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. STN zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
   3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal STN de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
   4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal STN daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
   5. In afwijking van lid 3 zal STN geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
   6. Wanneer een opleider of trainer door overmacht als ziekte of sterfte niet in staat is om op een afgesproken datum de opleiding te verzorgen, zal hij of zij indien mogelijk direct vervangen worden door een andere opleider of trainer. Wanneer dit niet mogelijk is zal Soft Skills Training Nederland BV ten alle tijden met de deelnemers in gesprek gaan om een vervangende datum te bepalen.

   Artikel 8. Geheimhouding

   1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
   2. Aan de opdracht tot opleiding zal door STN niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern worden gerefereerd.

   Artikel 9. Intellectuele eigendom

   1. Alle door STN verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van STN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
   2. STN behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

   Artikel 10. Opzegging

   1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

   Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

   1. De vorderingen van STN op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
   • indien na het sluiten van de overeenkomst aan STN ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
   • indien STN de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
   1. In de genoemde gevallen is STN bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. 

   Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen

   1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan STN.
   2. Soft skills Nederland zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.
   3. Indien een klacht gegrond is zal STN de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
   4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal STN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
   5. In geval van geschillen kan de klager zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NOBCO (www.nobco.nl). STN onderwerpt zich aan hun klachtenprocedure. Dit omdat de eigenaren van STN en de meeste uitvoerende professionals bij deze organisatie zijn aangesloten.
   6. Voor het overige verwijzen wij naar ons klachtenreglement dat is te lezen op: https://www.softskills-training.nl/klachtenprocedure.
   7. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, worden geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, of van nadere overeenkomsten daarvan, of daaruit voort­vloeiende rechtsverhoudingen, in eerste aanleg, bij uitsluiting van anderen aan de rechtbank te Haarlem worden voorgelegd.

   Artikel 13. Honorarium

   1A. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.

   1B. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

   1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is vrijgesteld van BTW.
   2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van STN, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
   3. Eventuele kostenramingen zijn vrijgesteld van BTW.
   4. De verschuldigde kosten zullen in zijn geheel vooraf of in bijzondere gevallen, na overleg, per maand in rekening worden gebracht.
   5. Indien STN met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is STN desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. STN mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

   Artikel 14. Betaling

   1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
   2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
   3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van STN en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
   4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   5. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door STN, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

   Artikel 15. Incassokosten

   1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
    . over de eerste Euro 3.000,- 15%
    . over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
    . over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
    . over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
    . over het meerdere 3%.
   2. Indien STN aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

   Artikel 16. Aansprakelijkheid

   Indien STN aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

   1. Soft Skills Training Nederland BV is alleen aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en voorzienbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Soft Skills Training Nederland BV in de uitvoering van de opleiding.
   2. Iedere vorm van indirecte schade of gevolgschade zijn van vergoeding uitgesloten.
   3. De aansprakelijkheid van STN is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
   5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STN – of haar ondergeschikten.
   6. STN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

   Artikel 17. Overmacht

   1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop STN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STN niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van STN worden daaronder begrepen.
   2. STN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STN haar verbintenis had moeten nakomen.
   3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van STN opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door STN niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
   4. Indien STN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

   Artikel 18. Verwerken van gegevens.

   1. STN, verantwoordelijke in de zin van de wet persoonsbescherming, is verantwoordelijk voor en gerechtigd tot het (digitaal) verwerken van de persoonsgegevens, welke worden verzameld in het kader van de in deze algemene voorwaarden bedoelde dienstverlening, althans het onder haar rechtstreeks gezag onderworpen te laten verwerken en ziet erop toe dat eventuele bewerkers de geldende wet- en regelgeving naleven.
   2. STN verstrekt uitsluitend gegevens aan uitvoerende professionals, als hiermede een overeenkomst tot geheimhouding is getekend en uitsluitend in het kader van het uitvoeren van een opdracht. Het voorgaande laat onverlet dat gegevens soms wel herleidbaar zijn tot een individuele persoon door raadpleging van openbare registers en Social Media.
   3. De door STN in dit artikel benoemde verwerkingsdoeleinden voldoen aan de AVG wetgeving. 

   Artikel 19. Privacy

   1. Op deze opleiding is het privacy statement van Soft Skills Training Nederland BV van toepassing. Deze is te lezen op (https://www.softskills-training.nl/privacy).

   Artikel 20. Toepasselijk recht

   1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
   2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.

   Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

   Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.


   ________________________________________________________________
   Soft skills Training Nederland b.v. – Rollemastate 62 – 8925 DE Leeuwarden, KvK: 86292595

   Copyright © Soft Skills Training Nederland – Algemene VoorwaardenDisclaimerSitemap

   Join the club!

   Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

   Ik ben een:

   We sturen je geen spam en je kunt op ieder gewenst moment weer uitschrijven!

   Wij maken gebruik van cookies

   Wij maken, net zoals andere websites, gebruik van cookies om het bezoek van www.softskills-training.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media.

   Close Popup
   Privacy Settings saved!
   Privacy-instellingen

   Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. Onderstaand kunt u uw privacy instellingen aanpassen.


   Essentiële cookies
   Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in onze privacyverklaring.

   Voorkeurs cookies
   Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert en zorgt er bijvoorbeeld voor dat een website in de juiste taal wordt gepresenteerd. Omdat voorkeurs cookies noodzakelijk zijn voor een goede werking, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in onze privacyverklaring.

   Afwijzen
   Save
   Akkoord
   ×