Klachtenafhandelingsprocedure Soft skills Training Nederland

Begripsomschrijving

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:
Instelling = Soft skills Training Nederland
Leverancier = 1. Soft skills Training Nederland, 2. Een natuurlijk persoon werkzaam uit naam van Soft skills Training Nederland op wie de klacht betrekking heeft.
Klacht = De uiting van onvrede vanwege incidenten of een onveilige situatie met betrekking tot behandeling, begeleiding of bejegening door personen, werkzaam namens de instelling.
Indiener = De cliënt die gebruik heeft gemaakt van uit naam van Soft skills Training Nederland uitgevoerde diensten van een begeleider en hieromtrent een klacht indient.
Klachtenfunctionaris = Degene die door de directie van Soft skills Training Nederland is aangesteld als klachtenfunctionaris.
Onafhankelijke derde = NOBCO

1. Doelstelling van de klachtenregeling

 • Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de vertrouwensrelatie tussen indiener en leverancier.
 • Recht te doen aan de individuele indiener en de leverancier.
 • Het systematisch verzamelen van klachten teneinde een beter inzicht te krijgen in tekortkomingen in het begeleidingstraject.
 • Controle op en evaluatie van de bovenstaande verzamelde gegevens, welke worden gebruikt voor beleid en de bewaking en bevordering van de kwaliteit van begeleiding.

2. Uitgangspunten bij de klachtenregeling

 • De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen indiener en leverancier; dit is het moment waarop veelal direct een oplossing m.b.t. de klacht mogelijk is.
 • Onpartijdige en onbevooroordeelde klachtenopvang, bemiddeling en behandeling.
 • Toepassing van beginsel hoor en wederhoor.
 • Een snelle, zorgvuldige en deskundige afhandeling van de klachten.
 • Centrale registratie van de klachten bij de klachtenfunctionaris.
 • Een vertaling van de klachten naar kwaliteitsverbetering.

3. Werkwijze van de klachtenfunctionaris en de onafhankelijke derde

 • Bij een klacht over één van de begeleiders, die hun begeleiding uit naam van Soft skills Training Nederland uitvoeren, kan de klacht worden gericht aan Soft skills Training Nederland, Rollemastate 62, 8925 DE Leeuwarden of via inf0@softskills-training.nl of via de contactpagina van softskills-training.nl.
 • De klachtenfunctionaris, directeur van Soft skills Training Nederland, de heer Erik Eerhart, behandelt de klacht vertrouwelijk.
 • De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht in principe binnen 5 dagen na indiening en stelt binnen 4 weken, nadat een klacht bij hem is ingediend, alle betrokkenen schriftelijk op de hoogte van diens bevindingen en diens oordeel. Indien dit niet mogelijk is dan zal hij dit met redenen omkleed aan betrokkene meedelen.
 • De klachtenfunctionaris zal alle betrokkenen horen, alvorens tot een oordeel te komen.
 • Indien de instelling, Soft skills Training Nederland, door de indiener niet als ‘voldoende onpartijdig’ wordt gezien, verwijzen wij de indiener in eerste instantie naar de NOBCO klachtencommissie.

4. Huishoudelijk reglement Klachtenfunctionaris en onafhankelijke derde

 • De klachtenfunctionaris en (in tweede instantie) de onafhankelijke derde hebben de volgende taken:
 • De ontvankelijkheid van de klacht vaststellen.
 • Het onderzoeken van de klacht door het verzamelen van feiten en het horen van relevante personen.
 • Het op basis van de behandeling van een klacht komen met een uitspraak gericht tot de indiener en leverancier.
 • Het naar aanleiding van klacht doen van aanbevelingen aan de leverancier(s) inzake mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van de geleverde dienst(en).
 • Zorg dragen dat er actie wordt ondernomen die de mogelijke herhaling van de klacht tot een minimum beperken.

5. De klachtenfunctionaris en -onafhaneklijke derde hebben de volgende bevoegdheden:

 • Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit geschiedt met toestemming van de indiener.
 • Het oproepen en horen van personen binnen de instelling die bij de klacht betrokken zijn.
 • Het inschakelen van deskundigen, in overleg met de directie van de instelling.

6. Indienen en behandelen van een klacht:

 • Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij info@softskills-training.nl.
 • De klachtenfunctionaris ontvangt de klacht en bevestigt de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen.
 • De klachtenfunctionaris informeert de leverancier m.b.t. de klacht en schakelt indien nodig de onafhankelijke derde in.
 • De klachtenfunctionaris beoordeelt de binnengekomen klacht op grond van het gegrond of ongegrond verklaren van de betreffende klacht. Indien hij daar zichzelf niet onafhankelijk genoeg voor acht verwijst hij de klacht door naar de externe onafhankelijke derde.
 • De klachtenfunctionaris of (in tweede instantie) de onafhankelijke derde deelt de betreffende leverancier de inhoud van de klacht mee, met het verzoek schriftelijk te reageren.
  Indien gewenst worden indiener, leverancier en eventueel anderen die bij de klacht betrokken zijn, opgeroepen voor een mondelinge behandeling van de klacht door de onafhankelijke derde.
 • De uitspraak van de onafhankelijke derde wordt schriftelijk gezonden aan de indiener, de leverancier en aan de directie van Soft skills Training Nederland.
 • De klachtenfunctionaris of -onafhankelijke derde kan besluiten een klacht niet ontvankelijk te verklaren indien:
  – de klacht reeds eerder in behandeling is geweest en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan;
  – de klacht anoniem wordt ingediend;
  – de klacht in behandeling is bij een andere instantie;
  – de klacht geen betrekking heeft op personen werkzaam (geweest) voor of via de instelling.

7. Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid

 • De klachtenfunctionaris en leden van de -onafhankelijke derde hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot hun ter kennis gekomen gegevens en de daarop betrekking hebbende stukken.
 • De op de klachtenmelding betrekking hebbende stukken worden (digitaal in de UpGuide database) bewaard; tenminste 2 jaar en, vanwege de verjaringstermijn, maximaal 5 jaar.

8. Slotbepalingen

 • Indien een klacht door de NOBCO is beoordeeld, ziet de instelling dit oordeel als bindend en worden de consequenties binnen 14 dagen afgehandeld.
 • De onafhankelijke derde neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid.
 • De klachtenprocedure is kosteloos. Kosten voor een derde deskundige komen voor rekening van degene die voor de bijstand van zo’n deskundige heeft gekozen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van de instelling na de onafhankelijke derde gehoord te hebben.

 

Join the club!

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen.

Ik ontvang graag:

We sturen je geen spam en je kunt op ieder gewenst moment weer uitschrijven!

Wij maken gebruik van cookies

Wij maken, net zoals andere websites, gebruik van cookies om het bezoek van www.softskills-training.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. Onderstaand kunt u uw privacy instellingen aanpassen.


Essentiële cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Voorkeurs cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert en zorgt er bijvoorbeeld voor dat een website in de juiste taal wordt gepresenteerd. Omdat voorkeurs cookies noodzakelijk zijn voor een goede werking, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Afwijzen
Save
Akkoord
×